Close

Road Connectivity Status

Kargil – Zanskar : OPEN

Kargil – Leh: OPEN

Kargil – Srinagar: OPEN